O přehradě


 Výstavba údolní nádrže na Moravici u obce Slezská Harta byla realizována na základě úvah o nutnosti posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk. Postupně byl účel nádrže rozšířen i o příznivé ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely, nadlepšení průtoků na Moravici, Opavě i Odře, umožnění odběrů vody pro průmysl a o využití vodní energie. O stavbu se jako generální dodavatel postarala společnost Ingstav Brno, závod 07 Opava. Již v roce 1984 proběhl sociologický průzkum budoucí zaplavené oblasti. S místními obyvateli se jednalo o výkupu jejich domů, výstavbě náhradních bytů a o dalších požadavcích obyvatel ze zátopy. Posléze společnost GeoTest Brno provedla rozsáhlý geologický průzkum oblasti celé stavby. Výsledky tohoto průzkumu nebyly nijak potěšjící – v podloží místa budoucí hráze jsou kulmské horniny – převážne jílovité břidlice s vložkami prachovců. Na pravobřežním svahu jsou kulmské horniny překryty lávovým příkrovem čedičových hornin, který se vylil z Velkého Roudného do původního koryta řeky Moravice. Čedičový příkrov je na svém okraji rozpukán v bloky s hlinitokamenitou a štěrkovou výplní puklin a rozsedlin. Pod lávovým příkrovem zůstaly pohřbeny čtvrtohorní sedimenty (hlíny, sutě, štěrky). V levém strmějším svahu vystupují ve dvou výrazných hřbítcích výchozy jílovitých břidlic. Břeh byl proto několikanásobně ukotven a opatřen zábranami proti sesuvům. Část levého svahu nad křížením údolí Moravice a Harteckého potoka nemá skalních výchozů.
V roce 1986 byly vybudovány hlavní objekty staveniště a v roce 1987 výstavba nádrže Slezská Harta oficiálně začala. Sypaná hráz se šikmým středním jílovým těsněním, dvoustupňovým pískovým filtrem, štěrkovou přechodovou částí a kamenitou stabilizační částí je závázaná do skalního podloží injekční štolou a na pravém břehu zavazovací stěnou. Injekční štola je zároveň revizní a slouží ke kontrole namontovaných měřících přístrojů i k odčerpávání vody. Podloží je těsněno do hloubky 10 až 55 metrů injekční clonou.
V oblouku levého břehu jsou hluboko vyraženy dvě obtokové štoly. Od levého břehu vede nad hladinou lávka k odběrné věži se strojovnou. Odběr vody je možno provádět ze čtyř odběrných oken v různé hloubce. Na levé straně hráze je zabudován přeliv se skluzem a vývařištěm.
Vlevo pod hrází je budova vodní elektrárny, vybavené dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Nad pravým břehem se nachází provozní středisko Povodí Odry – správce vodní nádrže.
Výstavba vodního díla představovala vyklizení celé zátopové oblasti a zajištění mnoha dalších prací a činností kolem:
– pokácení všech stromů, vyřezání všech keřů, vysekání všech porostů, zbourání a odklizení všech budov a zařízení
– výstavbu náhradních domů a bytů pro vystěhované obyvatele, hotelového areálu v Razové pro stavbaře přehrady
– přeložky plynovodu, telefonních a elektrických vedení
– vybudování nové čerpací stanice pro úpravnu vody v Leskovci nad Moravicí včetně přivaděče surové vody, obslužných komunikací kolem přehrady, nových úseků silnic včetně mostů
– zřízení analyzátorových a kontrolních stanic
– k zajištění potřebného stavebního materiálu odkrytí a těžbu štěrkopísků podél koryta řeky Moravice v Leskovci a v Karlovci, obnovení harteckého kamenolomu a zřízení jíloviště u lesa nad Leskovcem, u obou lokalit po ukončení těžby provedení rekultivace a úprav terénu.

Základní technické údaje: 
Povodí nádrže 464,1 km2
Délka hráze v koruně 540,0 m
Max. výška hráze 64,8 m

Celkový objem nádrže 218,7 mil. m3
z toho objem zásobní letní 182,0 mil. m3
zásobní zimní 186,2 mil. m3
retenční letní 29,2 mil. m3
retenční zimní 24,9 mil. m3
stálý 7,6 mil. m3

Délka záplavy
údolí Moravice 13,0 km
údolí Černého potoka 3,5 km

Šířka záplavy až 1,7 km
Zatopená plocha 870 ha
Zaručený odtok 3,95 m3/s
 

Příčný řez hrází

1.hliněné těsnící jádro 4. kamenitá stabilizační část
2.pískový filtr 5. návodní jímka
3.štěrková přechodová část 6. injekční a revizní štola
a. podložní štěrky údolní nivy b. kulmské břidlice